אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
דוחות כספיים
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  

 

לכל העמיתים של קופת התגמולים לעובדי הסוכנות היהודית,

 

על פי הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005, חוייבה קופת התגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (להלן - קופת התגמולים), בה נוהלו זכויות העמיתים, להעביר את כל הנכסים וההתחייבויות, לרבות זכויות העמיתים, לקופת גמל נפרדת שתנוהל בידי חברה מנהלת.

 

לשם כך הוקמה "החברה לניהול קופת התגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"י 2007 בע"מ" (להלן - החברה המנהלת), אליה הועברו כל הנכסים וזכויות העמיתים וכן, הפעילות והסמכויות של קופת התגמולים.

רציפות הזכויות של העמיתים נשמרה כאילו לא חל כל שינוי והשינוי היחיד הוא עצם העברת הזכויות והנכסים כאמור.

 

ביום 26.2.2012 הושלמה ההעברה הנ"ל ומאז הקופה החלה להתנהל בנאמנות בידי החברה המנהלת.

 

בד בבד עם הקמת החברה המנהלת נקבע גם תקנון חדש לקופה אשר ניתן לעיין בו באתר זה.

 

מכל מקום, יש להדגיש, כי זכויות העמיתים נשארו ללא שינוי.

 

מובהר בזאת כי כל אחד מן העמיתים רשאי להעביר את היתרה שצבר בקופה לכל קופת גמל אחרת שיבחר, בכפוף להוראות הדין.

 

אם ברצונך להתקשר לחברה המנהלת, תוכל לעשות כן -

באמצעות הדואר האלקטרוני  JAFI.ORG@SOCHNUTICH.

באמצעות פקס 02-6202711.

באמצעות טלפון 02-6202613.

  

                                                             בכבוד רב 
                                                            חיים מבורך
                                                    מנכ"ל קופת התגמולים

 

  חדשות ועדכונים

לקבלת מידע אודות חשבונך האישי בקופה
עמית המעוניין לקבל יתרת חשבונו בקופה
מוזמן לחייג למס` טלפון של הקופה
02-6202510


דמי ניהול בקופה
הקופה גובה דמי ניהול מחשבונות העמיתים ע"פ
הוצאותיה בפועל ולפיכך דמי הניהול שלה הם
מהנמוכים בענף הגמל וההשתלמות

 

הודעה על שינוי מבני

 

משיכת כספים בפטור ממס מחשבונות קטנים בקופת גמל


דוח וועדת בכר לצפיה

 

מבט מהיר לשווקים

 

שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

 

בדיקת זכאות מוטב לכספי נפטר

 

  טבלת תשואות
חודש נומינלי ברוטו חודשי נומינלי ברוטו מצטבר
01/2014 0.43% 0.43%
02/2014 1.47% 1.91%
03/2014 0.90% 2.82%
04/2014 0.50% 3.24%
05/2014 2.10% 5.51%
06/2014 0.14% 5.66%
07/2014 0.05%- 5.60%
08/2014 1.98% 7.69%
09/2014 0.38% 8.11%
10/2014 0.33% 8.46%
11/2014 0.72% 9.24%
12/2014 1.22%- 7.91%
01/2015 0.86% 0.86%
02/2015 1.53% 2.40%
03/2015 0.03% 2.43%
04/2015 0.46% 2.89%
05/2015 0.17%- 2.72%
06/2015 1.75%- 0.93%
07/2015 0.87% 1.81%
08/2015 1.11%- 0.68%
09/2015 0.92%- 0.24%-
10/2015 1.57% 1.32%
11/2015 0.00% 1.32%
12/2015 0.45%- 0.87%
01/2016 0.90%- 0.90%-
02/2016 0.27%- 1.16%-
03/2016 0.81% 0.36%-
04/2016 0.77% 0.41%
05/2016 0.10% 0.51%
06/2016 0.08%- 0.43%
07/2016 1.28% 1.71%
08/2016 0.24%- 1.47%
09/2016 0.42%- 1.04%
10/2016 0.09%- 0.96%
11/2016 0.00% 0.96%
12/2016 0.68% 1.64%
01/2017 0.25% 0.25%
02/2017 0.46% 0.70%
03/2017 0.12% 0.82%
04/2017 1.22% 2.06%
05/2017 0.88% 2.96%
06/2017 0.36%- 2.59%
07/2017 1.28% 3.90%
08/2017 0.65% 4.58%
09/2017 0.44% 5.04%
10/2017 0.99% 6.08%
11/2017 0.38% 6.49%
12/2017 0.46% 6.97%
01/2018 0.66% 0.66%
02/2018 0.95%- 0.30%-
03/2018 0.39%- 0.69%-
04/2018 0.39% 0.30%-
05/2018 0.13% 0.17%-
06/2018 0.02% 0.15%-
07/2018 0.64% 0.49%
08/2018 1.1545% 1.65%
09/2018 0.071%- 1.58%
10/2018 1.28%- 0.28%
11/2018 0.07%- 0.21%
12/2018 1.32%- 1.11%-
01/2019 1.85% 1.85%