אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
דוחות כספיים
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  

 

לכל העמיתים של קופת התגמולים

קופת התגמולים מנוהלת ע"י החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ החל מיום 10.2.2016.

פרט להעברת הניהול שחלה בתאריך זה, לא חל כל שינוי בזכויות העמיתים.

עמית שיבקש זאת, יוכל, בכפוף להוראות הדין, להעביר את כספו לקופת גמל אחרת.

שם קופת התגמולים: קופת תגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ

מספר מס הכנסה: 505

שם החברה המנהלת:

החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ

ח.פ. 520022518

מספר טלפון לפניות  :  02-6202613

מספר פקס:          02-6202711

כתובת דוא"ל לפניות הציבור:           SOCHNUTICH@JAFI.ORG

                         

 

                                  

                         בכבוד רב 
                       חיים מבורך
                מנכ"ל קופת התגמולים

 

  חדשות ועדכונים

לקבלת מידע אודות חשבונך האישי בקופה
עמית המעוניין לקבל יתרת חשבונו בקופה
מוזמן לחייג למס` טלפון של הקופה
02-6202510


דמי ניהול בקופה
הקופה גובה דמי ניהול מחשבונות העמיתים ע"פ
הוצאותיה בפועל ולפיכך דמי הניהול שלה הם
מהנמוכים בענף הגמל וההשתלמות

 

הודעה על שינוי מבני

 

משיכת כספים בפטור ממס מחשבונות קטנים בקופת גמל


דוח וועדת בכר לצפיה

 

מבט מהיר לשווקים

 

שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

 

בדיקת זכאות מוטב לכספי נפטר

 

  טבלת תשואות
חודש נומינלי ברוטו חודשי נומינלי ברוטו מצטבר
01/2014 0.43% 0.43%
02/2014 1.47% 1.91%
03/2014 0.90% 2.82%
04/2014 0.50% 3.24%
05/2014 2.10% 5.51%
06/2014 0.14% 5.66%
07/2014 0.05%- 5.60%
08/2014 1.98% 7.69%
09/2014 0.38% 8.11%
10/2014 0.33% 8.46%
11/2014 0.72% 9.24%
12/2014 1.22%- 7.91%
01/2015 0.86% 0.86%
02/2015 1.53% 2.40%
03/2015 0.03% 2.43%
04/2015 0.46% 2.89%
05/2015 0.17%- 2.72%
06/2015 1.75%- 0.93%
07/2015 0.87% 1.81%
08/2015 1.11%- 0.68%
09/2015 0.92%- 0.24%-
10/2015 1.57% 1.32%
11/2015 0.00% 1.32%
12/2015 0.45%- 0.87%
01/2016 0.90%- 0.90%-
02/2016 0.27%- 1.16%-
03/2016 0.81% 0.36%-
04/2016 0.77% 0.41%
05/2016 0.10% 0.51%
06/2016 0.08%- 0.43%
07/2016 1.28% 1.71%
08/2016 0.24%- 1.47%
09/2016 0.42%- 1.04%
10/2016 0.09%- 0.96%
11/2016 0.00% 0.96%
12/2016 0.68% 1.64%
01/2017 0.25% 0.25%
02/2017 0.46% 0.70%
03/2017 0.12% 0.82%
04/2017 1.22% 2.06%
05/2017 0.88% 2.96%
06/2017 0.36%- 2.59%
07/2017 1.28% 3.90%
08/2017 0.65% 4.58%
09/2017 0.44% 5.04%
10/2017 0.99% 6.08%
11/2017 0.38% 6.49%
12/2017 0.46% 6.97%
01/2018 0.66% 0.66%
02/2018 0.95%- 0.30%-
03/2018 0.39%- 0.69%-
04/2018 0.39% 0.30%-
05/2018 0.13% 0.17%-
06/2018 0.02% 0.15%-
07/2018 0.64% 0.49%
08/2018 1.1545% 1.65%
09/2018 0.071%- 1.58%
10/2018 1.28%- 0.28%
11/2018 0.07%- 0.21%
12/2018 1.32%- 1.11%-
01/2019 1.85% 1.85%
02/2019 1.04% 2.90%
03/2019 0.92% 3.85%
04/2019 1.02% 4.91%
05/2019 0.16%- 4.73%
06/2019 1.32% 6.11%
07/2019 0.9827% 7.16%
08/2019 0.1150%- 7.04%
09/2019 0.80% 7.89%
10/2019 0.44% 8.37%
11/2019 0.23% 8.62%
12/2019 0.13% 8.76%
01/2020 0.46% 0.46%
02/2020 0.8079%- 0.3471%-
03/2020 6.3428%- 6.6734%-
04/2020 3.75% 3.17%-
05/2020 1.46% 1.75%-
06/2020 1.01%- 2.75%-
07/2020 1.90% 0.89%-
08/2020 2.19% 1.27%
12/2020 1.0306% 3.4662%
01/2021 0.5860% 0.5860%
02/2021 0.4839% 1.0726%
03/2021 1.0180% 2.1015%
04/2021 1.3096% 3.4387%
05/2021 0.0672% 3.5082%