אודות הקופה
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
נושאי משרה
מבנה אחזקות וצדדים קשורים
תקנון הקופה מתאריך 10.2.2016
שינויים שחלו בתקנון הקופה
פרסומים בעיתונות
הודעה על שינוי מבני
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
דוחות כספיים
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  

הקופה נוסדה  בשנת  1968 .

הקופה הינה קופה מפעלית  ומיועדת  לעמיתים  במעמד  שכיר ועצמאי.

 

עמיתי  הקופה הינם  עובדי  הסוכנות  היהודית לא"י , ההסתדרות הציונית  העולמית ועובדי קרן היסוד המגבית המאוחדת ופנסיונריהם.

 

החל  מ-01.01.95   הקופה  אינה  רשאית לקבל  עמיתים  חדשים.

 

בעלי  המניות :  הסוכנות  היהודית  50% ,  ארגון  עובדי הסוכנות  היהודית  50%.

 

החברה המנהלת נרשמה כדין בפנקסי רשם החברות ומצויה בהליכי אישור אצל אגף שוק ההון והביטוח במשרד האוצר.

 

הדירקטוריון מתכנס אחת לחודש .

ועדת השקעות מתכנסת פעמיים בחודש .

ועדת בקורת מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה.