אודות הקופה
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
נושאי משרה
מבנה אחזקות וצדדים קשורים
תקנון הקופה מתאריך 10.2.2016
שינויים שחלו בתקנון הקופה
פרסומים בעיתונות
הודעה על שינוי מבני
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
דוחות כספיים
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  

חברי ועדת השקעות

 

שם

השכלה

תפקיד

עיסוק

ירום אריאב

אקדמאית

יו"ר הועדה

עצמאי

יצחק שווילי

אקדמאית

חבר ועדה

עצמאי

מיכל אבן-חן

אקדמאית

חבר ועדה

עצמאית

מודי קניגסברג

אקדמאית

חבר ועדה

עצמאי

שמואל זלוטניק

אקדמאית

חבר ועדה

עצמאי

 

ועדת ההשקעות מתכנסת לפחות פעם בשבועיים

 

חברי ועדת ביקורת

שם

השכלה

תפקיד

עיסוק

גתית גוברמן

אקדמאית

יו"ר ועדה

עצמאית

חיים בנזרף

רו"ח

חבר ועדה

עובד הסה"צ

מודי קניגסברג

אקדמאית

חבר ועדה

עצמאי

מארק איסמעילוף

עו"ד

חבר ועדה

גימלאי הסוכה"י

איריס לוונשטיין

אדקמאית

חברת ועדה

עצמאית

 

ועדת הביקורת מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה