אודות הקופה
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
נושאי משרה
מבנה אחזקות וצדדים קשורים
תקנון הקופה מתאריך 10.2.2016
שינויים שחלו בתקנון הקופה
פרסומים בעיתונות
הודעה על שינוי מבני
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
דוחות כספיים
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  

שמות חברי ההנהלה הבכירה ונושאי משרה בכירים :

 

·         חיים מבורך – מנכ"ל הקופה

·         שלי סבן – סמנכ"לית החברה

·         שושנה הרמן – מזכיר החברה

·       שמוליק שוורץ – מנהל השקעות של החברה

·       מבקר פנימי – רו"ח אבי יודלביץ