אודות הקופה
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
נושאי משרה
מבנה אחזקות וצדדים קשורים
תקנון הקופה מתאריך 10.2.2016
שינויים שחלו בתקנון הקופה
פרסומים בעיתונות
הודעה על שינוי מבני
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
דוחות כספיים
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  

חברי הדירקטוריון

שם

השכלה

תפקיד

עיסוק

סלי מרידור

אקדמאית

יו"ר דירקטוריון

גימלאי הסוכה"י

משה עשירי

אקדמאית

דירקטור

עובד הסוכה"י

חיים בנזרף

רו"ח

דירקטור

עובד הסה"צ

גתית גוברמן

אקדמאית

דירקטורית חיצונית

עצמאי

חנן מור

על תיכונית

דירקטור

עובד הסוכה"י

מודי קניגסברג

אקדמאית

דירקטור חיצוני

עצמאי

מארק איסמעילוף

עו"ד

דירקטור

גימלאי הסוכה"י

חיים ניגוס

אקדמאית

דירקטור

גימלאי הסוכה"י

איריס לוונשטיין

אקדמאית

דירקטורית

עצמאית

 

הדירקטוריון מתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה