אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
תשואות 2013
מרכיבי תשואה ותרומתם
הכרעות עקרוניות
הרכב נכסים
דוחות כספיים
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  
  טבלת תשואות
חודש נומינלי ברוטו חודשי נומינלי ברוטו מצטבר
01/2014 0.43% 0.43%
02/2014 1.47% 1.91%
03/2014 0.90% 2.82%
04/2014 0.50% 3.24%
05/2014 2.10% 5.51%
06/2014 0.14% 5.66%
07/2014 0.05%- 5.60%
08/2014 1.98% 7.69%
09/2014 0.38% 8.11%
10/2014 0.33% 8.46%
11/2014 0.72% 9.24%
12/2014 1.22%- 7.91%
01/2015 0.86% 0.86%
02/2015 1.53% 2.40%
03/2015 0.03% 2.43%
04/2015 0.46% 2.89%
05/2015 0.17%- 2.72%
06/2015 1.75%- 0.93%
07/2015 0.87% 1.81%
08/2015 1.11%- 0.68%
09/2015 0.92%- 0.24%-
10/2015 1.57% 1.32%
11/2015 0.00% 1.32%
12/2015 0.45%- 0.87%
01/2016 0.90%- 0.90%-
02/2016 0.27%- 1.16%-
03/2016 0.81% 0.36%-
04/2016 0.77% 0.41%
05/2016 0.10% 0.51%
06/2016 0.08%- 0.43%
07/2016 1.28% 1.71%
08/2016 0.24%- 1.47%
09/2016 0.42%- 1.04%
10/2016 0.09%- 0.96%
11/2016 0.00% 0.96%
12/2016 0.68% 1.64%
01/2017 0.25% 0.25%
02/2017 0.46% 0.70%
03/2017 0.12% 0.82%
04/2017 1.22% 2.06%
05/2017 0.88% 2.96%
06/2017 0.36%- 2.59%
07/2017 1.28% 3.90%
08/2017 0.65% 4.58%
09/2017 0.44% 5.04%
10/2017 0.99% 6.08%
11/2017 0.38% 6.49%
12/2017 0.46% 6.97%
01/2018 0.66% 0.66%
02/2018 0.95%- 0.30%-
03/2018 0.39%- 0.69%-
04/2018 0.39% 0.30%-
05/2018 0.13% 0.17%-
06/2018 0.02% 0.15%-
07/2018 0.64% 0.49%
08/2018 1.1545% 1.65%
09/2018 0.071%- 1.58%
10/2018 1.28%- 0.28%
11/2018 0.07%- 0.21%
12/2018 1.32%- 1.11%-
01/2019 1.85% 1.85%
02/2019 1.04% 2.90%
03/2019 0.92% 3.85%
04/2019 1.02% 4.91%
05/2019 0.16%- 4.73%
06/2019 1.32% 6.11%
07/2019 0.9827% 7.16%
08/2019 0.1150%- 7.04%
09/2019 0.80% 7.89%
10/2019 0.44% 8.37%
11/2019 0.23% 8.62%
12/2019 0.13% 8.76%
01/2020 0.46% 0.46%
02/2020 0.8079%- 0.3471%-
03/2020 6.3428%- 6.6734%-
04/2020 3.75% 3.17%-
05/2020 1.46% 1.75%-
06/2020 1.01%- 2.75%-
07/2020 1.90% 0.89%-
08/2020 2.19% 1.27%
09/2020 1.220%- 0.042%
10/2020 0.311%- 0.269%-
11/2020 2.69% 2.41%
12/2020 1.0306% 3.4662%
01/2021 0.5860% 0.5860%
02/2021 0.4839% 1.0726%
03/2021 1.0180% 2.1015%
04/2021 1.3096% 3.487%
05/2021 0.0672% 3.5082%
06/2021 0.88% 4.69%
07/2021 0.29% 5.00%
08/2021 0.796% 5.837%
09/2021 0.73%- 5.06%
10/2021 0.58% 5.67%
11/2021 0.172%- 5.49%

התשואות המוצגות  באתר הינן תשואות  נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד) , כאשר חשוב  לזכור  כי התשואה  הנזקפת לחשבונותיהם  האישים של עמיתי הקופה ,הינה תשואה נומינלית נטו , קרי  בניכוי הוצאות .

 

שיעור דמי ניהול לשנת 2019: 0.36%

 

מקור הנתונים  :  אתר האינטרנט של משרד האוצר אגף שוק ההון