אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
דוחות כספיים
דוחות שנתיים 2018
דוחות שנתיים 2017
דוחות שנתיים 2016
דוחות שנתיים 2015
דוחות שנתיים 2014
דוחות שנתיים 2013
דוחות שנתיים 2012
דוחות שנתיים 2011
דו"ח שנתי 2010
דוחות רבעוניים 2013
דוחות רבעוניים 2014
דוחות רבעוניים 2015
דוחות רבעוניים 2016
דוחות רבעונים 2017
דוחות רבעונים 2018
הוצאות ישירות
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  
דוח כספי חברה לניהול קרן תגמולים 03.2014
דוח כספי חברה לניהול קרן תגמולים 06.2014
דוח כספי חברה לניהול קרן תגמולים 09.2014