אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
דוחות כספיים
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  
הסבר על מילוי הטפסים
טופס בקשה למשיכת כספים מחשבונות קטנים
טופס הוראה למינוי מוטבים
ממשק אינטרנטי
טופס משיכת כספים מקופת התגמולים
טופס עדכון פרטים