אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
צדדים קשורים
הערכות וטיפול בחובות בעיתיים
דוחות כספיים
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  
מצ"ב  נתוני  הרכב נכסי קרן וקופה .
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 09.2010
רשימת נכסים רבעונית 03.2012
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 03.2012
רשימת נכסים רבעונית 06.2012
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 06.2012
רשימת נכסים רבעונית 09.2012
רשימת נכסים רבעונית 12.2012
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 12.2012
רשימת נכסים רבעונית 03.2013
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 03.2013
רשימת נכסים רבעונית 06.2013
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 06.2013
רשימת נכסים רבעונית 09.2013
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 09.2013
רשימת נכסים רבעונית 12.2013
רשימת נכסים רבעונית 03.2014
רשימת נכסים רבעונית 06.2014
רשימת נכסים רבעונית 09.2014
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 12.2014
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 12.2014
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 03.2015
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 03.2015
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 06.2015
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 06.2015
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 09.2015
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 09.2015
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 12.2015
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 12.2015
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 03.2016
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 03.2016
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 06.2016
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 06.2016
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 09.2016
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 09.2016
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 12.2016
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 12.2016
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 03.2017
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 03.2017
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 06.2017
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 06.2017
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 09.2017
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 09.2017
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 12.2017
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 12.2017
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 03.2018
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 03.2018
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 06.2018
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 06.2018
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 09.2018
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 09.2018
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 12.2018
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 12.2018
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 03.2019
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 06.2019
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 03.2019
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 06.2019
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 09.2019
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 09.2019
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 12.2019
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 12.2019
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 03.2020
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 03.2020
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 06.2020
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 06.2020
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 09.2020
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 09.2020
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 12.2020
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 12.2020
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 03.2021
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 03.2021
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 06.2021
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 06.2021
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 09.2021
דוח סקירת רו"ח לרשימת נכסים 09.2021
רשימת נכסים קרן תגמולים לחודש 12.2021