אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
דוחות כספיים
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  

העברת זכויות שלא במזומן -   הקופה לא מבצעת העברות זכויות עמיתים שלא במזומן.

מדיניות תגמול נושאי משרה 2012
מדיניות תגמול נושאי משרה 2013
מדיניות תגמול נושאי משרה 2014
מדיניות תגמול נושאי משרה 2015-2017
מדיניות תגמול נושאי משרה 2018-2020
מדיניות תגמול נושאי משרה 2020-2023
מדיניות השקעות צפויה 2011
מדיניות השקעות צפויה 2012
מדיניות השקעות צפויה 2013
מדיניות השקעות צפויה 2014
מדיניות השקעות צפויה 2015
מדיניות השקעות צפויה 2016
מדיניות השקעות צפויה 2017
מדיניות השקעות צפויה 2018
מדיניות השקעות צפויה 2019
מדיניות השקעות צפויה 2020
קוד אתי
מדיניות השקעות צפויה 2021
מדיניות השקעה צפויה 2022